Vacatures

Vacature gezinscoach 1 Gezin 1 Plan

We zoeken een nieuwe collega gezinscoach voor 1 Gezin 1 Plan Oost-Brabant. Onze regio bestaat uit drie subregio's: regio Hageland, regio Leuven en regio Druivenstreek.

  • Er is momenteel een openstaande vacature met standplaats Hageland, tewerkstellingspercentage van minstens 50% (concrete tewerkstellingspercentage is bespreekbaar) (contactpersoon: sarah.lammens@1g1poostbrabant.be)

Opdracht gezinscoach

Voorzien in laagdrempelig, generalistisch, laag-intensief, krachtgericht aanbod in gezinnen die (nog) geen aansluiting vinden bij andere actoren in de jeugdhulp.

Maximaal inzetten op zo kort mogelijke trajecten.

Helpen het gezin een gezinsplan op te maken, en verbinden van gezinsleden met informeel en formeel aanbod in de eigen omgeving (‘wrap-around’-model).

Zich organiseren zich in nauwe verbinding met het regionale intersectorale hulpaanbod en uitwerken van structurele samenwerkingen.

Waar nodig ad hoc casusoverleg organiseren om het hulpaanbod af te stemmen en de toeleiding tot meer gepaste en toegankelijke hulp zo vlot mogelijk te laten lopen

Samen met de andere teamleden garanderen dat er een gevarieerde expertise aanwezig blijft in de teams en mee interne coaching opnemen.

Binnen het team praktische opdrachten opnemen en onder mekaar verdelen (niet hiërarchisch). Zoals werkplanning, ICT, registratie, kasbeheer, ‘goed huisvaderschap’, permanentie, …

Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, burgerinitiatieven, … betrekken en structurele samenwerking uitbouwen.


Profiel gezinscoach

De gezinscoach is een aanspreekpunt voor een gezin met moeilijkheden in de opvoeding (verschillende levensterreinen betrokken, dynamisch ontwikkelende noden) .

De gezinscoach werkt taakgericht met het gezin en de gezinsleden naar een plan op maat van het gezin en biedt zelf geen gespecialiseerde hulp aan.

De gezinscoach kan taakgericht werken, de nodige stappen zetten en komen tot een plan met zowel het informele als het professionele netwerk.

De gezinscoach werkt verbindend tussen enerzijds het gezin dat een hoofdrol speelt in de regie van hulp, het informeel netwerk van en rond het gezin en anderzijds de professionele hulpverlening. De gezinscoach motiveert personen en diensten om taken op te nemen in het realiseren van het gezinsplan.

De gezinscoach is zowel vaardig in individuele contacten, het luisteren naar én het spreken met gezinnen en hun familie, als in het organiseren en leiden van ruimer overleg ifv van opmaak en uitvoering van het gezinsplan.

De gezinscoach is in staat om vanuit krachtgericht werken een evenwicht te vinden in het omgaan met de onmachtservaringen van gezinnen met complexe moeilijkheden en het geloof in mogelijkheden die zowel in het eigen netwerk als in het professionele netwerk aanwezig zijn.

De gezinscoach kan op een informele wijze professioneel handelen.

De gezinscoach kan omgaan met ambivalentie en het bestaan van verschillende perspectieven ivm een situatie en weet dit verschil constructief te hanteren.

De gezinscoach begrijpt het nut en de kracht van bestaande hulpverleningsvormen én durft tegelijkertijd nieuwe methodieken inzetten waarbij een krachtgerichte benadering centraal staat.

De gezinscoach is bereid op verschillende locaties te werken met gezinnen (thuis, in een voor het gezin vertrouwde professionele omgeving, etc.).

De gezinscoach staat open om te reflecteren en gecoacht te worden zowel individueel als in team in verband met de invulling van deze taak.


Competenties

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) makkelijk aanpassen.

Kunnen omgaan met conflicten, vanuit een houding van meerzijdige partijdigheid en daarbij gericht zijn op herstel en verbinding.

Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken: creatieve invalshoeken kunnen bedenken die zowel aansluiten als afwijken van gevestigde denkpatronen.

Kansen creëren of problemen signaleren en hierover overleggen en initiatief nemen zonder af te wachten.

Zich kunnen inleven en bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

Zich op een integere wijze houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt.

Concrete en gerichte acties kunnen ondernemen om de vooropgestelde resultaten te halen.

Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat.

Vasthoudend zijn en bij tegenslagen zowel vasthouden aan de ingezette koers als zo nodig bijsturen met het oog op efficiëntie.

Praktisch

Kandidaten met uiteenlopende culturele achtergronden worden uitdrukkelijk aangemoedigd om zich kandidaat te stellen, diversiteit is een meerwaarde.

De kandidaat heeft een bachelor in een sociale richting.

De kandidaat beschikt zelf over een gepast voertuig (auto, motor) om in te zetten voor het werk tegen de gangbare verplaatsingsvergoedingen.

De kandidaat heeft glijdende werktijden en kan omgaan met een ruime zelfsturing hierin.


Interesse?

Ben je gebeten door de het welzijn van kinderen en jongeren en jeugdhulpverlening en denk dat je intersectorale samenwerking daartoe helpend is?

Wens je graag een nieuwe functie in dit samenwerkingsverband mee vorm te geven? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Sarah Lammens, sarah.lammens@1g1poostbrabant.be (voor regio Hageland) Huug Valckenaers, huug.valckenaers@1g1poostbrabant.be (voor regio Druivenstreek) of Kim Verlinden, kim.verlinden@1g1poostbrabant.be (voor regio Leuven).

Wij willen de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.